Služby

Finančné poradenstvo

Finančné poradenstvo je orientované na tvorbu podnikateľských zámerov a návrhov financovania projektov, ročných rozpočtov, príp. finančnej reštrukturalizácie pasív podniku a na pomoc pri riadení nákladov a cenových kalkulácií. V rámci uvedeného naša spoločnosť jednotlivo alebo komplexne poskytuje:

  • plány rozvoja a investícií - tvorba investičných projektov,
  • tvorbu a spracovanie privatizačných projektov,
  • tvorbu a spracovanie podnikateľských zámerov (úverové projekty),
  • finančné plánovanie podniku,
  • riadenie obežného kapitálu - finančný majetok, pohľadávky, zásoby,
  • správu, riadenie, kontrolu, návrhy opatrení a následné riešenie v oblasti finančného manažmentu - cenné papiere, dividendová politika podniku, správa majetkovej štruktúry kapitálových spoločností.

Finančné a mzdové účtovníctvo

Poradenstvo v oblasti účtovníctva, vedenie účtovných kníh a mzdového účtovníctva je poskytované dodávateľským spôsobom, pričom sa používa softwarové vybavenie, ktoré umožňuje kvalitne a správne plniť nielen zákonom stanovené povinnosti, ale svojim nadstavbovým vybavením poskytnúť aj dokonalú informačnú základňu potrebnú pre riadenie spoločnosti.

Hodnotenie spoločností

Ohodnotenie podnikov vykonáva spoločnosť AZC, a.s. len pre potreby prijímania investičných rozhodnutí našich klientov. Svojím tímom odborníkov spĺňa spoločnosť AZC, a.s. všetky predpoklady na kvalifikovaný výkon predmetnej činnosti, v rámci ktorej poskytuje najmä:

  • ohodnotenie majetku podniku ako celku pri kúpe alebo predaji podniku,
  • ohodnotenie jednotlivých majetkových podielov pri kúpe, predaji alebo prevode majetkových podielov,
  • ohodnotenie cenných papierov.

Kúpa a predaj spoločností (M&A)

V oblasti kúpy a predaja spoločnosti sa spoločnosť AZC, a.s. zameriava na vyhľadávanie a ohodnotenie potenciálnych investičných „cieľov“ pre našich klientov, pričom sme pripravení poradiť pri predaji podniku či už na strane kupujúceho alebo predávajúceho.